ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก.. :อ่าน 25 คน
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 :อ่าน 45 คน
แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงร.. :อ่าน 49 คน
ช่องทางสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียมฯ โดยการโอนเ.. :อ่าน 46 คน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริห.. :อ่าน 70 คน